Heltene

Guds Helter

Heltene er delt i to grupper; Rød og Blå. Vi er 12 barn på hver gruppe. Blå gruppe er de som har kommet over fra Favorittene, Rød gruppe  er hovedsakelig klubb barna og de som er et år yngre. Å dele Heltene i grupper etter alder har flere fordeler. Vi kan på en bedre måte tilpasse aktiviteter og samlinger etter barnas alder. En annen fordel er at gruppene lager en tryggere overgang for barna når de går fra Favorittene til Heltene.

 

 Språkmiljø

På Heltene ønsker vi å skape et godt og variert språkmiljø, der barna får rike og varierte erfaringer med språk. Dette gjør vi ved å samtale med barna, og lytte til barnas fortellinger. Dette gjøres ofte når vi sammen med barna sitter ved bordene med ulike aktiviteter som tegning, perling, bygge lego osv. Vi snakker sammen om det vi gjør, snakker om farger, former, preposisjoner og lytter til det barna forteller om ting de er opptatt av eller har opplevd. På blå gruppe er de fleste i en veldig språklig utvikling og her vil de voksne være aktivt med i leken og bruke samtaler rundt bilder og bøker som utgangspunkt for språkstimulering. På denne gruppen vil måltidet være en viktig lærings arena, bl.a det å mestre og smøre egen mat, be de andre barna sende pålegg og lignende. Det vil også være viktig å bruke garderobe situasjonen bevisst, både i forhold til språk og mestring av påkledning.

Vi vil at barna får oppleve sanger, regler, vitser, fortellinger, eventyr og dikt i samlinger og i barnehagens hverdag.

På Heltene har vi mye tid og fokus til lek. Spesielt rollelek er sett på som særlig utviklende for barnas språkutvikling.

Høytlesning er en viktig del av språkmiljøet i barnehagen.Vi vil også lære noen engelske sanger, vi starter med engelsk bordvers. Vi vil også snakke litt om fargene på engelsk og enkle ord som dukker opp. Dette gjelder først og fremst Rød gruppe . Både i samlingsstund og i barnehagens hverdag har vi fokus på å bygge et godt språkmiljø.

         

 

Lek, vennskap og relasjonskompetanse

Vi fortsetter å jobbe med lek, vennskap og relasjons kompetanse. Når vi har lekegrupper er personalet sammen med barna i leken. Selvfølgelig er personalet med å leke også senere på dagen, ute og inne. Vi dokumenterer leken med praksisfortellinger. Praksisfortellingene skal brukes som grunnlag for refleksjon for personalet. Slik kan vi lære mer om barna, leken og vår egen praksis. Målet med praksisfortellingene er at personalet gjennom refleksjon over egen praksis, lærer mer om barna og blir flinkere i jobben vår i barnehagen. Vi vil fortsette det gode arbeidet med lek og praksisfortellinger året 2013-2014.

 

«Leken skal ha en framtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen der barn har høy kompetanse og engasjement. Det er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan utrykke seg igjennom» (Rammeplanen 2011:32)

 

 I leke-felleskap legges grunnlaget for vennskap, på tvers av alder og kulturell ulikhet.  Å få være med å leke, og å få venner i barnehagen er viktig for barnas trivsel og utvikling i barnehagen. Men det er også i samhandling med hverandre barna får sosial kompetanse. Lek og sosial kompetanse er derfor begreper som er nært knyttet til hverandre.

 

«Barnehagen skal legge fysisk og organisatorisk til rette for variert lek. Barnehagens innhold bør inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Personalet må være tilgjengelige for barn ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna i deres lek. Dette vil også sikre at alle barn får gode erfaringer og opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andre barns lek må gis særlig oppfølging» (Rammeplanen 2011:32 )

 

 April 2015 010