Vedtekter

for Troens Liv Barnehage

Troens Liv Bibelsenter har fastsatt disse vedtekter i samsvar med den til enhver tid gjeldende Lov om Barnehager.

 

EIERFORHOLD

Troens Liv Barnehage er en privat barnehage som eies og drives av Troens Liv Bibelsenter.

Troens Liv Barnehages eierform er forening.

Troens Liv Barnehage bygger sin virksomhet på evangelisk kristen grunn.

Troens Liv Barnehage drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, samt Rammeplan for Barnehagen, fastsatt av Barne og Familie Departementet. Samt øvrige bestemmelser fastsatt av Troens Liv Bibelsenter.

 

FORMÅL

Troens Liv Barnehage skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier.

Eier har vedtatt å legge en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet. Det vil si at det kristne vil inngå som en naturlig del av barnehagens samlede virksomhet. Det vil komme til uttrykk bl.a. gjennom ulike samlinger, sanger, bønn, ulike temaperioder, årstider, høytider, spontane situasjoner og ved en nær kontakt med menigheten, Troens Liv Bibelsenter. Samt gjennom barnehagens oppdragersyn og kristne livssyn.

Visjonen for Troens Liv Barnehage:

1. Proklamere og ære Jesus Kristus som Herre

2. Hvert barn finnes i Guds hjerte, og Han her en suveren plan for hver enkelt

3. Ivareta hele barnets liv og utvikling til ånd, sjel og kropp

4. Være en åndelig frukthage for barna og deres familier

 

Barnehagens arbeidsform vil være spesiell for alderstrinnet 0-6 år. Barnehagen vil ha et allsidig miljø og ta hensyn til hele barnet. Barnehagen skal gi mulighet for gode og verdifulle opplevelser for det enkelte barn, og samtidig sikte fremover ved å gi stimulering til vekst og utvikling på ulike områder, bl.a. på det åndelige, moralske, intellektuelle, estetiske, emosjonelle, sosiale og fysisk.

 

OPPTAKSMYNDIGHET

Styrer innstiller til opptak

 

OPPTAK AV BARN

Troens Liv Barnehage har samordnet opptak med Skien Kommune. Vår opptakskrets er hele Grenlandsområdet; Siljan, Bamble, Skien og Porsgrunn.

 

OPPTAKSKRITERIER

Troens Liv Barnehage er åpen for alle som akseptere barnehagens vedtekter.

Barnehagen er åpen for barn i alderen 0-6 år.

Følgende prioriteres ved opptak:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne (med sakkyndig vurdering)

2. Barn med vedtak etter lov om barnevernstjenester

3. Barn med foreldre som er medlemmer i Troens Liv Bibelsenter

4. Barn av ansatte i Troens Liv Barnehage

5. Barn med foreldre i Troens Liv Bibelsenters Bibelskole

6. Søsken til barn som har plass i Troens Liv Barnehage

7. Søsken til barn som har hatt plass i Troens Liv Barnehage

 

OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSESFRIST

Barnet har plass i Troens Liv barnehage fra de får plass,til de starter på skolen.

Oppsigelsesfristen er 2 måneder. Plass i barnehagen må skriftlig sies opp med to måneders varsel gjeldende fra den 1. i måneden.

Dersom oppsigelse blir levert etter 01.03, må det betales for plassen ut barnehageåret.

Barnehageåret blir regnet fra 01.08-31.07

Ved intern overføring i kommunen i forbindelse med ordinært opptak er plassen automatisk oppsagt når søknaden innvilges. Ut over ordinært opptak gjelder vår oppsigelsesfrist.

Juli måned er betalingsfri måned. Barnehagen har sommerstengt de to hele uker i juli.

 

ENDRING AV OPPHOLDSTID

Søknad om endring av oppholdstid sendes elektronisk til www.skien.kommune.no/barnehageplass

Endring til utvidet tilbud innvilges.

Endring til redusert tilbud kan innvilges etter minimum 1 måned, gjeldende fra den 1. i måneden.Det gis ikke plass under 70%.

 

PLANLEGGINGSDAGER

Troens Liv Barnehage har 5 planleggingsdager i året. Barnehagen er da stengt.

Tidspunktene for planleggingsdagene fastsettes av samarbeidsutvalget. Foreldre/foresatte vil bli orientert i god tid.

 

ÅPNINGSTID OG FERIER

Troens Liv Barnehage er en heldagsbarnehage, åpent mandag til fredag fra kl 06.30-17.00. Minste plass mulig er 80%.

Barnehagen har sommerstengt  to hele uker i juli.

Barnehagen er stengt julaften og nyttårsaften, andre hellig- og høytidsdager.

Vi har åpent i romjula og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00

Eierstyret fastsetter åpningstid og ferielukking.

 

DUGNAD

Fra 01.08.02 blir det innført pålagt dugnad i Troens Liv Barnehage.

Time antall bestemmes av plass størrelsen eks 70% plass blir 7 timer dugnad pr barnehage år.For hver time man ikke stiller opp må man betale kr 200,-Giro sendes ut hver høst.Timer kan overføres til neste barnehageår hvis det ikke er brukt opp.

For hver time man ikke stiller opp må man betale kr.200,-. Giro sendes ut hver høst. Timer kan overføres til neste barnehageår hvis de ikke er brukt opp.

 

MODERASJONSORDNINGER

Vi følger til enhver tid reglene for makspris pluss matpenger.Det gis søsøkenmoderasjon 30% på andre barn,50% på barn nummer to og øvrige barn.Redusert betaling på økonomisk grunnlag søkes direkte til Skien kommune via søkerportalen.

Skien kommune dekker moderasjon på økonomisk grunnlag,samt søskenmoderasjon.

 

FORELDREBETALING

Vi følger pålegg fra Staten om makspris, pluss et kosttillegg.

Kontingenten betales over giro, forskuddsvis, innen den 1. hver måned.

Kontingenten dekker opphold, kost og utgifter i forbindelse med små turer arrangert av barnehagen.

Foreldre/foresatte som får tildelt plass for sitt/sine barn innen den 10. i måneden, må betale kontingent for hele måneden.

Mislighold av kontingentbetaling ut over tre mnd kan føre til tap av barnehageplassen.

Gebyr på manglende kundenummer belastes med 65,- og et purregebyr som er på 65,-

 

OPPLYSNINGER OM BARNS HELSE

«Lov om barnehager» §25 sier at når foreldre/foresatte tar imot barnehage-plass er det viktig at barnehagen får kjennskap til evt. fysiske- og/eller psykiske problemer det enkelte barn har. Det kan være allergier, motoriske og mentale ferdigheter, kroniske sykdommer etc.

Med denne bakgrunn har barnehagen mulighet for å tilrettelegge et best mulig tilbud tilpasset det enkelte barns behov.

Ved endringer av barnets helsetilstand skal styrer informeres, helst skriftlig.

 

LEKE OG OPPHOLDSAREAL PR. BARN

Troens Liv Barnehage har en arealutnyttelse inne på 5,6 m2 netto leke og oppholdsareal pr. barn.

Barnehagen har et netto leke og oppholdsareal på 235 m2   inne.

Arealutnyttelsen ute ligger på 26,2 m2 leke og oppholdsareal pr. barn.

Uteområdet på 1100 m2 er inngjerdet.

 

FORSIKRING AV BARN

Det er tegnet ansvarsforsikring og ulykkesforsikring på heltid for alle barn i Troens Liv Barnehage. De ansatte er også ulykkes- og yrkesskadeforsikret.

Det henvises til gjeldene forsikringsavtale med KNIFF skadeforsikring.

 

FORELDRERÅD

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barn i Troens Liv Barnehage.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet nedsetter ulike komiteer, bl.a. festkomite, dugnadskomite, «innsamlingskomite» som får ansvar for ulike aktiviteter i forbindelse med barnehagen. Dette skjer i samråd med barnehagens samarbeidsutvalg og styrer.

Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen.

Ved avstemning i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Foreldrerådet velger representanter til barnehagens samarbeidsutvalg.

 

SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget består av:

1 representanter fra eier + vararepresentanter

2 representanter fra foreldre + vararepresentanter

2 representanter fra personalet + vararepresentanter

Eier, foreldrerådet og de ansatte velger hver det antall representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg.

Representantene for foreldrene og de ansatte velges for 1 år av gangen.

Funksjonstiden for eierrepresentantene er 2 år.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv hver høst, etter valg av representanter.

Ved avstemning i samarbeidsutvalget har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplan for barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er bl.a. budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealet m.m.

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunene eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget, med mindre styrer er valgt medlem.

 

EIERSTYRE

Eierstyret består av totalt 4 representanter fra eier, samt barnehagens styrer.

Eierrepresentantene velges for 2 år av gangen.

Eierstyret konstituerer seg selv.

Ved avstemning i eierstyret har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Eierstyret skal ivareta eieroppgavene, så som organisering, budsjett, kontingentsatser som overstiger makspris, lønn, ansettelse av personalet, endring av vedtekter og andre avgjørelser som angår virksomhetens drift.

 

TAUSHETSPLIKT

Alle ansatte, representanter i Troens Liv Barnehages samarbeidsutvalg og eierstyre, samt andre med innsyn i barnehagen har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13

 

PERSONALET

Eierstyret ansetter barnehagens personale.

Styrer kan ansette/engasjere vikarer.

Alle som arbeider i Troens Liv Barnehage må være bekjennende kristne.

Alle i pedagogiske stillinger, bl.a. styrer og pedagogiske ledere, "bør" bør være medlemmer av Troens Liv Bibelsenter. Dette p.g.a. stillingenes karakter og stillingene er av betydning for gjennomføringen av barnehagens formål.

Eierstyret kan innvilge dispensasjon dersom pedagogiske stillinger ikke kan besettes av menighetens medlemmer. Dispensasjonene kan ikke bli varige.

Disse bestemmelsene begrunnes i Barnehagelovens § 19 .

Styrer og pedagogiske ledere skal ha utdanning som førskolelærere.

Dersom barnehagen ikke klarer å skaffe utdannede førskolelærer til stillingene, søkes det kommunen om dispensasjon etter forskrifter fastsatt i Lov ombarnehager § 16-17.

Barnehagens bemanning følger Lov om barnehager § 17.

Troens Liv Barnehage har utarbeidet stillingsinstrukser for alle stillinger i barnehagen.

 

POLITIATTEST

De som arbeider i Troens Liv Barnehage må, iflg. Lov om barnehager § 20, legge frem tilfredsstillende politiattest. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehagen.

 

TUBERKULOSEKONTROLL

De som arbeider i Troens Liv Barnehage må, iflg. Lov om barnehager § 25, gjennomgå adekvat helsekontroll med henblikk på tuberkulose. Hva som er adekvat, avgjøres til enhver tid av helsemyndighetene

 

INTERNKONTROLL

Iflg. «Forskrift om internkontroll» kommer Troens Liv Barnehage innenfor virksomheter som omfattes av denne lov.

 

BARNEHAGENS ØKONOMI

Eierstyret for Troens Liv Barnehage utarbeider barnehagens budsjett.

Barnehagens inntekter består av foreldrekontingent og kommunalt tilskudd.

Et evt. underskudd i barnehagen dekkes av eier, Troens Liv Bibelsenter.

 

IVERKSETTING OG ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene for Troens Liv Barnehage gjøres gjeldende fra 16.11.05.

Endring av vedtekter kan bare gjøres av eierstyret. Før eierstyret fastsetter nye vedtekter skal samarbeidsutvalget få uttale seg.

 

ANNET

Eierstyret kan bestemme om driften av barnehagen skal opphøre og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.

Bruk av barnehagen utenom åpningstid avgjøres av barnehagens styrer.

Endring av vedtekter sendes Skien Kommune, skoleavdelingen, til orientering.

 

Skien 18.11.2015

 

Styre leder 

Runar Wold