×

Om oss

Vi er på vei, i vårt tempo.

Troens Liv Barnehage ligger på Lyngbakken, og eies og drives av menigheten Troens Liv Bibelsenter.

Barnehagen ble startet i 1994 og ligger i et hus med en lang og spennende historie, og i de siste årene er det funnet gravhauger fra vikingtiden i vårt nærmiljø. Rundt oss ligger flere gårder med hester, vi har et gammelt sandtak i nærheten og et nytt sandtak hvor både gravemaskiner, lastebiler og andre maskiner jobber. Det er mye skog rundt oss med fine turmuligheter, og vi har en egen bålplass like i nærheten av barnehagen.

Vi er en barnehage med to avdelinger, en småbarns avdeling 0-3 år med 15 barn og 4 voksne, og en avdeling med større barn i alderen 3-6. Her er vi 24 barn med 4 voksne, men avdelingen er gjennom mesteparten av dagen delt i to grupper. Personalet er alle engasjerte i jobben sin og vi arbeider kontinuerlig for å lære og utvikle oss til barnas beste.

Vi jobber grundig med de største barna før skolestart for å gjøre de selvstendige og trygge før de skal over i et større skolemiljø.

Siden vi er en barnehage med utvidet kristen formålsparagraf, vil hele barnehagehverdagen preges av det kristne innholdet. Vi ønsker at barna skal få et solid fundament med seg før de skal ut i den "store verden". Dette tror vi vil være med på å gi barnet en trygg forankring for resten av livet. Vi ønsker å jobbe for å gi ditt barn trygghet, nærhet og omsorg, slik at det trives og har det bra i barnehagen. Barnehagen ønsker å være med å gi barna en god barndom der trygghet, vennskap, lek og læring står sentralt.

Vi jobber selvfølgelig med fagområdene som beskrevet i Rammeplanen, og har for tiden spesielt fokus på språk. Vi er bla med i Språkløypa, en nasjonal strategi for å styrke barns språk- lese- og skrive evner. Fra Språkløypa; 'For barnehagebarna er språk avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Tidlig innsats er stikkordet – språkgrunnlaget som legges i barnehagetida er viktig for seinere lesing, skriving og læring. Språkløyper vil styrke kompetansen hos barnehagepersonalet, og vise hvordan barnehagen kan jobbe med språk og fange opp de som strever.'

Leken har en sentral plass i barnehagehverdagen, ikke som motsetning til læring men som en grunnleggende form for læring og fordi den har egenverdi. Her skapes vennskap og sosial kompetanse. Personalet har gjennom kursing fått øke sin kompetanse på hva som kjennetegner god lek, hvordan vi kan tilrettelegge for den gode leken, og hvordan vi gjennom lek kan hjelpe barn som har ulike utfordringer.

 

Dette er også sentralt i arbeidet mot mobbing, som vi har nulltoleranse for. Vi arbeider for at hvert barn skal få være en aktiv del av fellesskapet, kjenne på gleden i vennskap og få utvikle sitt potensiale.  

Vi er opptatt av at barna skal:

 - kjenne seg trygg i barnehagen

 - bli møtt med omsorg og forståelse

 - oppleve at vi bryr oss

 - føle at de blir møtt på egne premisser

 - få lære om det kristne budskapet

 - få tid til det som er viktig der og da

 - få utvikle god selvfølelse

 - få oppleve den gode leken

- få lære om verden rundt seg

 

 

Velkommen til oss!